பதவியை இழந்தார் பீ.பி.ஜயசுந்தர! | ஜனாதிபதி முறைமையை வெறுக்கும் மக்கள்