நஷ்ட ஈடும் இல்லை பாதிப்பும் குறையவில்லை: பரிதவிக்கும் முஸ்லிம்கள்