Monday, August 15, 2022

BiggBoss Ultimate Day 58 review || Ranking task in BB ultimate நான் மட்டும் தான் game விலையடுறேன்

  • BiggBoss இறுதியில், போட்டியாளர்களுக்கு இடையே தரவரிசை பணி செய்யப்படுகிறது, மேலும் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறலாம்.
  • BiggBoss இன் இறுதி நாள் 58 இன் விமர்சனம்.

Latest Videos