லிட்ரோ தலைவரை தூக்கிய பசில்? மீண்டும் பதவியேற்றிய ஜனாதிபதி: அண்ணன் தம்பி மோதல்?