900 மில்லியன் டொலர் இலங்கைக்கு | அதே நாளில் எண்ணைக் கிணற்றை தாரைவார்த்தது அரசாங்கம்!