நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறை நீக்க திட்டம் | சிங்கள மக்களைஏமாற்றவே ஈழம், விவாகச்சட்டம்!