சிங்கள இனவாத அரசிற்கு ரிசார்ட் இறுதி எச்சரிக்கை | அதிர்ந்தது இலங்கை நாடாளுமன்று!