ஈழத் தமிழர்களின் வலிகளை வைத்து சிங்கள அரசிடம் லஞ்சம் வாங்கும் இந்தியா