இலங்கையில் மீண்டும் ஒரு தாக்குதல் இடம்பெறும் அபாயம் | சமூகத்தின் அரசியல் களம்